Privaatsuspoliitika

Avesco Rent OÜ andmekaitsetingimused (www.avesco-rent.ee)
Viimati uuendatud: 21. märts 2019
SISSEJUHATUS
Avesco Rent OÜ („Avesco Rent“ või „meie“) jaoks on Teie isikuandmete kaitse oluline. Selle Veebilehe kaudu on Avesco Rent’il võimalus saada ja koguda Teie kohta käivat isiklikku informatsiooni juhul, kui Te registreerite end meie kasutajaks, esitate meile päringuid meie toodete kohta,
kampaaniate või küsitluste kaudu.
Selleks, et tõhustada Teie isikuandmete kaitset, oleme välja töötanud käesolevad andmekaitsetingimused, mis kohaldub, kui kasutate meie teenuseid sellel veebilehel. Juhime Teie tähelepanu, et sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Klikake siia, et tutvuda meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.
Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud lähtudes kehtivast õigusest, sealhulgas tuginedes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EU) 2016/679 (Isikuandmete kaitse üldmäärus) artiklitest 13 ja 14.
VASTUTAV TÖÖTLEJA
Teie isikuandmete vastutav töötleja on Avesco Rent OÜ, registrikoodiga 14621835, aadressiga Väljaotsa tn 1 Saue, Saue vald Harjumaa 76506.
Kontakt: M: [email protected] | T: +372 512 60 30
MÕISTED
ISIKUANDMED (VÕI ANDMED)
Mis tahes andmed, mis otseselt või kaudselt või koosmõjus mis tahes muu informatsiooniga võimaldavad tuvastada füüsilist isikut.
KASUTAJA(D)
Kõik füüsilised isikud, kes kasutavad käesolevat Veebilehte ning sellel pakutavaid teenuseid, ning kes üldjuhul on käitatavad andmesubjektidena.
ANDMEKAITSETINGIMUSED
Käesolev dokument, mis reguleerib Kasutate Isikuandmete kogumist, töötlemist või säilitamist Avesco Rent’i poolt.
ANDMESUBJEKT
Kõik füüsilised isikud, keda on võimalik Isikuandmete kaudu tuvastada.
KASUTAJAANDMED
Andmed, mis on kogutud automaatselt läbi käesoleva Veebilehe kaudu (või läbi kolmandate isikute poolt pakutud teenuste), mis võivad endas hõlmata: kasutajate arvutite IP-aadressid või domeeni nimed, URI (Uniform Resource Identifier) aadress, Teie poolt tehtud pöördumise ajahetk, meetod,
mida on kasutatud pöördumise registreerimiseks serverites, pöördumisele lisatud faili suurus, numbriline kood, mis võimaldab tuvastada serveri staatust (edukas registreerimine, süsteemiviga, jne), päritoluriik, Teie veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi andmed, mitmesugused ajaga seotud
detailandmed (näiteks aeg, mida on kulutatud meie veebilehel) ning üksikasjad veebilehel liikumise kohta, ning muud parameetrid, mis on seotud Kasutajate IT-keskkonnaga.
VASTUTAV TÖÖTLEJA
Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema
määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses;
TEENUS(ED)
Teenus või teenused, mida osutatakse käesoleva Veebilehe kaudu ning mis on kirjeldatud Teenuse osutamise tingimustes (kui avaldatud).
KÜPSISED
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis installitakse veebilehitseja poolt Kasutaja arvutile või muule seadmele ning mis võimaldavad tuvastada Veebilehte selle kasutamise korral.
ISIKUANDMETE LIIGID NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID
Me kogume ja kasutame ainult selliseid Kasutajate andmeid, mis on vajalikud meie majandus- ja kutsetegevuses, eeskätt eesmärgiga võtta vastu, vormistada ning täita registreerimisi, pakkumusi ja tellimusi, mis on Kasutajate poolt läbi käesoleva veebilehe meile edastatud.
Sellisteks isikuandmeteks on:
• Kasutaja nimi;
• Kasutaja telefoninumber;
• Kasutaja e-posti aadress;
• Kasutaja tegelik aadress (elukoha või tegevuskoha aadress).
Täiendavalt võite Te olla kohustatud esitama meile koopia Teie ID-kaardist või juhiloast ning Teie pildist eesmärgiga võimaldada Teiega teatud teenuse osutamise lepingute sõlmimine.
Juhul, kui pole sätestatud teisiti, on kõigi Andmete edastamine, mida Teie käest Veebileheküljel küsitakse, kohustuslik ning selliste andmete edastamata jätmisel ei ole meil võimalik Teile teatud teenuseid osutada. Juhul, kui käesoleval Veebileheküljel on sõnaselge märge, et mõningate andmete
edastamine ei ole kohustuslik, on Kasutajatel õigus selliseid andmeid mitte edastada ning see ei takista Kasutajatel teenuste täielikku saamist.
Lisaks ülaltoodud Isikuandmetele kogub see Veebileht iseseisvalt või kolmandate osapoolte kaudu järgmiseid andmeid: küpsised, kasutusandmed (Usage Data) ning ainulaadsed seadmetuvastuse andmed reklaamteenuste osutamisel (näiteks Google Advertiser ID või IDFA). Täielik informatsioon
selliste andmete kogumise kohta on välja toodud käesolevate andmekaitsetingimuste alapeatükkides või konkreetsetes tekstiselgitustes, mida edastatakse enne andmete kogumist. Täiendavalt võite uurida meie Küpsiste kasutamise eeskirja.
Mis tahes küpsiste – või muude jälgimisseadistuste – kasutamine Avesco Rent’i või kolmandate osapoolte poolt sellel Veebilehel toimub eesmärgiga osutada Kasutaja poolt tellitud Teenust, lisaks ka muudel eesmärkidel, mis on välja toodud käesolevates Andmekaitsetingimustes või Küpsiste
kasutamise eeskirjas.
Isikuandmeid võidakse koguda muuhulgas alljärgnevatel eesmärkidel ning kasutades alljärgnevaid teenuseid:
Analüütilised tegevused
Käesolevas alajaotises kirjeldatud teenused võimaldavad Avesco Rent’il jälgida ja analüüsida Veebilehe külastatavust ning selliseid andmeid võidakse kasutada Veebilehe kasutamise jälgimiseks.
GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Analytics on veebipõhine analüüsiteenus, mida pakub Google Inc („Google“). Google kasutab kogutud andmeid, et uurida Veebilehe kasutatavust, valmistada ette aruandeid sellel tehtud tegevuste kohta ning et jagada neid teiste Google seadmetega.
Google võib kasutada kogutud andmeid enda turundusvõrgustiku isikupärastamiseks ja ajakohastamiseks.
Isikuandmed, mida kogutakse: küpsised ja kasutusandmed;
Andmete töötlemise koht: USA – Privaatsuspoliitika – väljumisvõimalus.
GOOGLE ANALYTICS FOR FIREBASE (GOOGLE INC.)
Google Analytics for Firebase või Firebase Analytics on Google poolt pakutud analüüsiteenus. Selleks, et saada täpsemat informatsiooni Google’i andmete kasutamise kohta, palume uurida Google’i vastavat eeskirja.
Kasutajad vastutavad mis tahes kolmandatelt osapooltelt saadud, avaldatud või jagatud Isikuandmete õigsuse eest ning kinnitavad, et neil on selliste kolmandate osapoolte nõusolek avaldamaks selliseid andmeid Avesco Rent’ile.
Firebase Analytics võib jagada andmeid Teiste Firebase poolt pakutavate tööriistadega nagu Crash Reporting, Authentication, Remote Config või Notification.
Sellel Veebilehel kasutatakse Firebase kasutamiseks tuvastajaid mobiilseadmete ja tehnoloogiate jaoks, mis töötavad Küpsistega sarnastel põhimõtetel.
Kasutajad võivad teatud Firebase funktsioonid välja lülitada asjakohaste seadmete seadistusi muutes, näiteks reklaamseadistused mobiiltelefonidele.
Isikuandmed, mida kogutakse: küpsised, ainulaadsed seadmetuvastuse andmed reklaamteenuste osutamisel (näiteks Google Advertiser ID või IDFA) ja kasutusandmed.
Andmete töötlemise koht: USA – Privaatsuspoliitika, EL-USA andmekaitseraamistiku osapool.
Väliste platvormide sisu avaldamine
Seda tüüpi teenused võimaldavad Teil näha sisu, mis on hoiustatud välistel veebiplatvormidel otse läbi Veebilehe.
Seda tüüpi teenused võivad koguda interneti kasutamise andmeid ka juhul, kui Kasutaja Veebilehte otseselt ei kasuta.
GOOGLE FONTS (GOOGLE INC.)
Google Fonts on visualiseerimise teenus, mida pakub Google, mis võimaldab Veebilehele lisada teatud tüüpi sisu.
Andmed, mida kasutatakse: kasutusandmed ning andmed, mida on täpsustatud teenuse privaatsustingimustes.
Andmete töötlemise koht: USA – Privaatsuspoliitika, EL-USA andmekaitseraamistiku osapool.
GOOGLE MAPS WIDGET (GOOGLE INC.)
Google Maps on veebipõhine kaarditarkvara, mida pakub Google ning mis võimaldab Veebilehel seda tüüpi sisu kuvada.
Andmed, mida kasutatakse: küpsised ja kasutusandmed.
Andmete töötlemise koht: USA – Privaatsuspoliitika, EL-USA andmekaitseraamistiku osapool.
Majutus- ja taustinfostruktuur
Sellist tüüpi teenuse eesmärk on majutada andmeid ja faile, mis võimaldavad sellel veebisaidil töötada ja levitada, samuti pakkuda valmis infrastruktuuri, et käivitada selle veebisaidi spetsiifilisi omadusi või osi. Mõned neist teenustest töötavad geograafiliselt hajutatud serverite kaudu, mistõttu on
raske kindlaks määrata tegelikku asukohta, kus Isikuandmeid salvestatakse.
ARUBACLOUD (ARUBA S.P.A.)
ArubaCloud on majutusteenus, mida pakub Aruba S.p.A.
Kogutud Isikuandmed: erinevad andmed
Töötlemise koht: Itaalia – privaatsuspoliitika.
Registreerimine ja autentimine
Veebilehele kasutajaks registreerides või autentides saavad Kasutajad sellel Veebilehel end tuvastada ja läbi selle saada juurdepääsu spetsiaalsetele teenustele.
Sõltuvalt allpool kirjeldatust võivad kolmandad isikud pakkuda registreerimis- ja autentimisteenuseid. Sel juhul võib see Veebileht kasutada registreerimiseks või identifitseerimiseks ligipääsu mõnele kolmandatest isikutest teenustele salvestatud andmetele.
GOOGLE OAUTH (GOOGLE INC.)
Google OAuth on Google Inc. pakutav registreerimis- ja autentimisteenus, mis on ühendatud Google’i võrgustikuga.
Kogutud Isikuandmed: eri liiki andmed, mis on määratletud teenuse privaatsuspoliitikas.
Töötlemise koht: USA – privaatsuspoliitika.
SPAM-i kaitse
Seda tüüpi teenus analüüsib selle veebisaidi liiklust, mis võib potentsiaalselt sisaldada Kasutajate Isikuandmeid, eesmärgiga filtreerida see liikluses, sõnumites ja rämpspostina tunnustatud sisust.
GOOGLE RECAPTCHA (GOOGLE INC.)
Google reCAPTCHA on Google’i pakutav SPAM-kaitse teenus
ReCAPTCHA kasutamine sõltub Google’i privaatsuspoliitikast ja kasutustingimustest.
Kogutud Isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed.
Töötlemise koht: USA – privaatsuspoliitika.
Siltide haldamine
Seda tüüpi teenus aitab Avesco Rent’il hallata Veebilehe vajalikke silte või skripte tsentraliseeritult.
Selle tulemuseks on Kasutajate andmed nende teenuste kaudu, mis võib päädida saadud andmete säilitamisega.
GOOGLE TAG MANAGER (GOOGLE LLC)
Google Tag Manager on Google LLC poolt pakutav sildihalduse teenus.
Kogutud Isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed.
Töötlemise koht: USA – privaatsuspoliitika.
LISATEAVE ISIKUANDMETE KOHTA
Tehniline tugi ja hooldus
Selline teenus tagab meie äritegevuse järjepidevuse, selle ajakohastamise ja korrapärase hoolduse.
Nende toimingute teostamiseks kasutab Alias Srl Veebilehel olevaid andmeid võimaliku vajadusega neid varundada.
Kogutud Isikuandmed: eri liiki andmed, mis on määratletud teenuse privaatsuspoliitikas.
Töötlemise koht: Itaalia – privaatsuspoliitika.
ANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS
Kui Avesco Rent kasutab Teie Isikuandmeid eesmärgiga täita Teie poolt edastatud tellimust, siis on Teie Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Teie osalusel sõlmitud lepingu täitmine või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt Teie taotlusele.
Kui Avesco Rent kasutab Teie Isikuandmeid eesmärgiga sõlmida teiega kliendisuhe või teostada turundusanalüüsi või saata Teile turundusliku sisuga teateid, siis on Teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Avesco Rent’i õigustatud huvi osutada kõrgekvaliteedilist ja kaasaegset teenust ning
säilitada Teiega professionaalseid suhteid.
Avesco Rent’il on samuti õigus töödelda Kasutajate Isikuandmeid muudel eesmärkidel alljärgnevatel alustel:
1) Kasutajad on andnud enda Isikuandmete töötlemiseks selgesõnalise nõusoleku. Avesco Rent’il on sellisel juhul õigus Isikuandmeid töödelda kuni Kasutajad on antud nõusoleku tagasi võtnud;
2) Andmete töötlemine on vajalik Avesco Rent’I juriidilise kohustuse täitmiseks;
3) Andmete töötlemine on kantud Avesco Rent’I või kolmandate osapoolte õigustatud huvist.
Igal juhul on Avesco Rent valmis Teile selgitama Teie Isikuandmete töötlemise õiguslikku alust, eriti juhtudel, kus Isikuandmete töötlemine toimub eesmärgiga täita seadusest või lepingust tulenevat kohustust või eesmärgiga astuda Teiega lepingulisesse suhtesse.
Kasutajate Isikuandmete vastuvõtmise ja töötlemise eest vastutavad Avesco Rent’i kompetentsed töötajad. Avesco Rent kindlustab Kasutajate Isikuandmete töötlemise turvalisuse.
ISIKUANDMETE KOGUMISE JA TÖÖTLEMISE MEETODID NING ISIKUANDMETE AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
Kasutajate Isikuandmeid kogutakse läbi Veebilehe Kasutaja konto loomise käigus Avesco Rent keskkonda, samuti läbi Veebilehel olevate tellimusvormide või muude Avesco Rent’i majanuds- ja kutsetegevuses osutatavate teenuste kasutamise. Kasutajate Isikuandmeid võidakse koguda
arveldamise eesmärkidel, telefoni ja e-posti teel või Kasutajatega füüsiliselt kohtudes.
Kasutajate Isikuandmeid avaldatakse ainult Avesco Grupi sees üksnes isikutele, kes on selleks pädevad, eeskätt isikud, kes on seotud juhtimisega, turundusega või Kasutajate tellimuste töötlemisega ning klientide rahulolu-uuringute või turundusanalüüsidega. Avesco Rent teeb koostööd isikutega,
kellele Avesco Rent võib oma majandus-ja kutsetegevuses Kasutajate Isikuandmeid edastada. Sellisteks isikuteks võivad olla advokaadibürood või riigiasutused, samuti inkassofirmad, Krediidiinfo, raamatupidamisteenuste osutajad, IT-teenuste osutajad, Kasutajate isikuandmeid võib sellisel juhul
kolmandatele isikutele avaldada üksnes juhul, kui selline tegevus on eesmärgipärane ning sellel on õiguslik alus ning kolmandate isikute poolt andmete töötlemine on kooskõlas Avesco Rent’iga sõlmitud lepinguga ning Avesco Rent’i poolt edastatud juhistega.
Kaasajastatud nimekirja sellistest isikutest võib küsida Avesco Rent’ist igal ajal.
ANDMETE SÄILITAMINE
Avesco Rent säilitab Kasutajate Isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks Isikuandmeid koguti järgides selleks seaduses sätestatud tähtaegu. Kui Kasutajate Isikuandmeid ei ole enam vajalik töödelda eesmärkidel, millel need on kogutud, siis, välja arvatud,
kui seaduses pole sätestatud teistsugust andmete säilitamise kohustust, kustutatakse Kasutajate andmed ära ja/või tagastatakse need Kasutajale kooskõlas kehtiva seadusega.
Ülaltoodust tulenevalt:
Isikuandmeid, mida on kogutud eesmärgil täita Avesco Rent’i ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, säilitatakse seni, kuni lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud.
Isikuandmeid, mida on kogutud Avesco Rent’i õigustatud huvi silmas pidades, säilitatakse kuni Avesco Rent’i õigustatud huvi püsimiseni.
Ülaltoodust sõltumata on Avesco Rent’il õigus säilitada Kasutajate nõusoleku alusel kogutud Isikuandmeid seni, kuni vastavat nõusolekut pole tagasivõetud. Lisaks, Avesco Rent võib olla kohustatud säilitama Isikuandmeid kauem, kui selline Isikuandmete säilitamise kohustus tuleneb seadusest
või Avesco Rent’i juriidilise kohustuse täitmise kohustusest või kohustusest, mis on Avesco Rent’ile pandud avalik-õigusliku asutuse poolt.
Isikuandmete säilitamistähtaja lõppemisel kogutud Isikuandmed kustutatakse. Pärast säilitamistähtaja lõppu ei ole Kasutajatel võimalik kasutada enda õigust andmete kustutamiseks, parandamiseks või ülekandmiseks.
KASUTAJATE ÕIGUSED
Kasutajatel on õigus kasutada teatud õiguskaitsevahendeid seoses nende Isikuandmete töötlemisega Avesco Rent’i poolt.
Eeskätt on Kasutajatel õigus teha alljärgnevaid toiminguid:
Võtta igal ajal tagasi enda nõusolek. Kasutajatel on õigus võtta tagasi enda nõusolek, mis nad on meile andnud enda Isikuandmete töötlemiseks.
Esitada vastuväiteid nende Isikuandmete töötlemisele. Kasutajatel on õigus esitada vastuväiteid nende Isikuandmete töötlemiseks kui töötlemine on toimunud muul alusel kui nõusolek.
Pääseda ligi Isikuandmetele. Kasutajatel on õigus teada saada, kas Avesco Rent töötleb nende isikuandmeid, paluda töödeldavate Isikuandmete kohta informatsiooni ning paluda sellistest Isikuandmetest koopiat.
Õigus andmete parandamisele. Kasutajatel on õigus paluda nende andmete parandamist.
Keelduda andmete edasisest töötlemisest. Kasutajatel on teatud juhtudel õigus keelata nende Isikuandmete edasine töötlemine. Sellel juhul lõpetab Avesco Rent mis tahes muul viisil Isikuandmete töötlemise, v.a säilitamine.
Õigus andmete kustutamisele. Teatud juhtudel on Kasutajatel õigus nõuda Avesco Rent’ilt nende isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist.
Andmete ülekandmise õigus. Kasutajatel on õigus struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et Avesco Rent seda takistaks. Andmete ülekandmise õigus on Kasutajatel juhul, kui Isikuandmeid on
töödeldud automatiseeritud moel ning töötlemine põhineb Kasutajate nõusolekul või Kasutajaga sõlmitud lepingu täitmiseks või sellise lepingu sõlmimiseks võetud meetmete kasutuselevõtmisel.
Esitada kaebus. Kasutajatel on õigus kasutada kõiki nende riigisisesest ning EL-õigusest tulenevaid õigusi. Kui Kasutajad peaks asuma seisukohale, et nende andmekaitseõigusi on rikutud, siis pärast vastavasisulise teate edastamist Avesco Rent’ile ning Avesco Rent’ilt vastuse saamist, on
Kasutajatel õigus esitada kaebus sellele Euroopa Liidu pädevale asutusele, kus on nende alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimepanemise koht. Eesti Vabariigiks on selliseks pädevaks asutuseks Andmekaitse Inspektsioon (http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktidnouandetelefon). Kui Teie alaline elukoht või töökoht ei ole Eesti Vabariik, võite leida pädeva asutuse kontaktid siit: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
Andmete töötlemisele vastuväite esitamine
Kui Teie Isikuandmeid on töödeldud avaliku huvi kaitseks või Avesco Rent’ile volitatud avaliku ülesande täitmise ajal või Avesco Rent’i õigustatud huvi alusel võivad Kasutajad esitada põhjendatud vastuväite nende Isikuandmete töötlemisele.
Juhul, kui Kasutajate Isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, võivad Kasutajad esitada vastuväite, sõltumata sellise vastuväite põhjendustest. Palume järgi vaadata käesolevas dokumendis sisalduvaid selgitusi andmete töötlemise kohta otseturunduse eesmärgil.
Õiguste kasutamine
Selleks, et kasutada oma seadusest tulenevaid õigusi saavad Kasutajad pöörduda Avesco Rent’i poole käesolevas dokumendis märgitud kontaktandmeid kasutades. Neid õigusi võib kasutada tasuta ning Avesco Rent vastab Teie pöördumisele nii vara kui võimalik, kuid mitte hiljem kui ühe kuu
jooksul alates pöördumise esitamisest.
Täiendav informatsioon andmete kogumise ja töötlemise kohta
Kohtusse pöördumine
Avesco Rent võib kasutada Kasutajate Isikuandmeid kohtus või kohtueelsetel läbirääkimistel vaidlustes, mis on seotud Veebilehe kasutamisega või Avesco Rent’i poolt osutatavate teenustega.
Kasutaja kinnitab, et on teadlik, et Avesco Rent võib kasutada tema andmeid pädeva asutuse nõudmisel.
Täiendav informatsioon seoses Kasutajate Isikuandmetega
Lisaks käesolevates andmekaitsetingimustes sisalduvale teabele võib see Veebileht anda Kasutajale täiendavaid ja kontekstuaalset teavet konkreetsete Teenuste kohta või soovi korral Isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta.
Süsteemi logid ja hooldus
Süsteemihalduse ja hoolduse eesmärgil võivad selle Veebilehe ja mis tahes kolmanda osapoole teenuste osutamise kaudu koguda faile, mis salvestavad Veebilehe interaktiivsust (süsteemilogid) ning kasutavad selleks muid Isikuandmeid (nt IP-aadress).
Teave, mis ei sisaldu nendes andmekaitsetingimustes
Lisateavet Isikuandmete kogumise või töötlemise kohta võib küsida Avesco Rent’ilt igal ajal esitades vastava päringu kontaktandmetele, mis on välja toodud käesolevates andmekaitsetingimustes
“Do Not Track” (mitte jälgida) päringute käsitamine
See Veebileht ei toeta “Do Not Track” taotlusi.
Et otsustada, kas mõni kasutatav kolmanda osapoole teenus vastab „Do Not Track”-taotlustele, palume Teil tutvuda vastava osapoole andmekaitsetingimustega.
Muudatused andmekaitsetingimustes
Avesco Rent jätab endale õiguse muuta käesolevaid andmekaitsetingimusi igal ajal, teavitades Kasutajaid selle kohta sellel lehel ja võimalusel selle Veebilehe piires ja/või kui see on tehniliselt ja õiguslikult teostatav – kasutades Kasutajate kontaktandmeid, mis on Avesco Rent’ile kättesaadavad.
Soovitatav on seda lehekülge tihti kontrollida, viidates viimase ülalpool toodud muudatuse kuupäevale.
Kui muudatused mõjutavad Kasutaja nõusolekul tehtud töötlemistoiminguid, kogub Avesco Rent vajaduse korral kasutajalt uue nõusoleku.
Avesco Rent OÜ