RENDITINGIMUSED


RENDITINGIMUSED

1 / RENDIOBJEKT

a. Ulatus: Avesco Rent OÜ (edaspidi – Rendileandja) annab Rentniku kasutusse üleandmise dokumentides märgitud seadmed koos kasutusjuhistega Eesti piires kasutamiseks ning Rentnik kohustub tasuma rendihinna käesolevates Renditingimustes märgitud tingimustel. Käesolevates renditingimustes loetakse Rentnikuks mistahes Avesco Rent OÜ klient (nii juriidiline- kui eraisik), kes sõlmib Rendileandjaga rendilepingu.

Eraldi läbiräägitud kokkulepped ning käesolevad Renditingimused kohalduvad üksnes Rendileandja poolt pakutavate seadmete rentimisele ning Rendiobjektidele. Juhul, kui eraldi läbiräägitud kokkulepped on vastuolus käesolevates Renditingimustes sätestatud tingimustega, kohaldatakse esmalt eraldi läbiräägitud tingimusi. Kokkuleppe sõlmimisega tunnistab Rentnik selle kehtivust kogu pooltevahelise ärisuhte kestel. Pooled lepivad käesolevaga kokku, et mistahes käesolevate Renditingimuste säte loetake kohalduva jurisdiktsiooni kohtu poolt jõustamatuks, kuid oleks jõustatav, kui mingi osa kustutataks või kohaldumise aega või ala vähendataks, siis kohaldub vastav säte vajaliku muudatusega, mis selle jõustatavaks muudaks ning ei mõjuta mistahes viisil mistahes muude Renditingimuste või eraldi läbiräägitud kokkulepete kehtivust.

b. Omand: Rendiobjekt jääb Rendileandja ainuomandisse kogu rendiperioodi kestel. Ilma pooltevahelise kirjaliku kokkuleppeta on Rentnikul keelatud muuta või eemaldada Rendiobjekti küljes olevaid mistahes omandiõiguse tähiseid või näitajaid või logosid. Ilma eelneva pooltevahelise kirjaliku kokkuleppeta on Rentnikul keelatud Rendiobjekte allrendile anda.

c. Kasutus: Rendiobjekti ei tohi mingil moel muuta. Rendileandja kasutus- ning tehnohoolduse juhenditest, samuti laadimisjuhistest, peab rangelt kinni pidama. Rentnikul ei ole õigust anda Rendiobjekti suhtes mistahes kolmandate isikute õiguseid ega anda selliseid õiguseid rendilepingu alusel, täpsemalt, mistahes edasi laenamine või mistahes viisil Rendiobjekti edasi andmine on keelatud.

d. Välismaa: Rendiobjekti võib kasutada vaid Eestis. Rendiobjekti ei tohi kasutada välismaal ilma Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Juhul, kui Rendiobjekti kasutatakse välismaal ilma eelneva nõusolekuta, võlgneb Rentnik Rendileandjale Rendiobjekti ostuhinnaga võrdse summa.

e. Lepingu sõlmimine: Rendileping sõlmitakse Rendileandja esinduses või veebilehe www.avesco-rent.ee kaudu. Klikkides nupul ‘Kinnita’, teeb Rentnik siduva pakkumuse lepingu sõlmimiseks. Leping on sõlmitud alles siis, kui Rendileandja kinnitab oma nõustumist kirjalikult.

2 / RENDIPERIOOD

Rendiperioodi arvestatakse tööpäevades, nädalates või kuudes ja see algab kinnitatud üleandmise päeval ning lõpeb Rendiobjekti nõuetekohase tagastamise päeval. Üks tööpäev koosneb maksimaalselt 8 mootoritunnist ühe vahetusega. Kui ei ole sätestatud teisiti, siis üks nädal koosneb 5 tööpäevast ja üks kuu koosneb 21 tööpäevast. Nii üleandmise kui tagastamise päevad loetakse täispäevadeks, kui ei ole teisiti sätestatud. Kokkulepitud rendiperioodi lõpus pikeneb leping vaikimisi samaks tähtajaks, v.a. kui kirjalikult on teisiti kokku lepitud. Vaikimisi pikenemine ei leia aset, kui Rentnik on teavitanud Rendilepingu ülesütlemisest vähemalt üks päev enne tähtaja möödumist, kui leping on sõlmitud vähemaks ajaks kui üks nädal, ning vähemalt nädal enne tähtaja möödumist, kui leping on sõlmitud pikemaks ajaks, kui üks nädal. Kirjalik ülesütlemine peab olema Rendileandja poolt kätte saadud eelnimetatud päeva jooksul. Suuline ülesütlemine tuleb esitada Rendileandja ametlikule kontaktisikule. Seda võib teha ka telefoni teel.

3 / RENDIHIND

a. Alus: Kokkulepitud rendihind kohaldub kokkulepitud kasutusperioodiks ühes vahetuses kuni 8 tundi päevas töötamiseks. Iga täiendava töötunni eest lisandub täiendav 10% vastava Rendiobjekti igapäevasest rendihinnast.

Rendihind kohaldub renditud vara lepingukohase kasutamise puhul. Kasutamaks Rendiobjekti tunnelite ehitamiseks, pontoonidel või muude eritööde puhul ja rasketes tingimustes (näiteks kokkupuutes soolveega, agressiivsete või söövitavate ainetega), tuleb eelnevalt saada Rendileandja kirjalik nõusolek. Sellisel juhul tasutav erihind tuleb eraldi sätestada. Renditasu on samuti sätestatud kogu rendiperioodi jaoks, isegi kui tavalist tööaega ei kasutata täies mahus või kui Rendiobjekt tagastatakse enne rendiperioodi lõppu. Transpordi, kokkupaneku, demonteerimise, pakkimise ja kindlustuse kulud, samuti lisavarustuse, tarvikute ning mistahes puhastuse ja remondi kulud ei sisaldu kokkulepitud rendihinnas; need kuuluvad eraldi tasumisele. Vaid eelneval sõnaselgel kokkuleppel katab Rendileandja Rendiobjekti monteerimise ja demonteerimise kulud. Sellisel juhul annab Rendileandja Rentnikule vastavad tehnikud ning arvestab reisi-, töö- ning ooteaja- ja hoolduskulud.

b. Maksetingimused: Iga rentimise korral määrab Rendileandja tagatisraha vastavalt renditava seadme väärtusele, mis tuleb tagatisena tasuda. Rendileandja võib vastavast summast loobuda kui Rentnikuks on äriregistris registreeritud ettevõte, kellel on juba Rendileandja juures kliendikonto. Rendihind tasutakse seadme tagastamisel ning makse teostatakse vastavalt kokkulepitud tingimustele. Järgneval kuul jätkuvate lepingute puhul toimub osaline arveldamine kuu lõpus. Juhul, kui Rentnik on mis tahes põhjusel tasunud rendisumma suuremas ulatuses või Rentnikul tekib mis tahes muul põhjusel rendisumma tagastamise õigus, kantakse Rendileandjale tasutud summa Rentniku kliendikontole Rendileandja juures, välja arvatud juhul, kui Pooled pole selgesõnaliselt kokku leppinud summa tagastamises Rentniku poolt märgitud pangakontole. Rentniku poolt makstud summa tagastamisel peetakse tagastatavast summast kinni haldustasu 25 eurot. Summade tagastamine toimub üksnes eeltoodud tingimustel, tasutud raha tagastamist sularahas ei toimu.

c. Viivitus: Juhul, kui Rentnik on maksetähtpäeval tasumisega viivituses, kohaldub käesolevate tingimuste punkt 9a ning Rendileandjal on õigus Rendiobjekt tagasi nõuda. Seotud kulud kohustub kandma Rentnik. Rendileandjale kuulub lisaks tasumisele 20% suurune hüvitis koos rendihinnaga. Kui tasumine toimub viivitusega, lisandub tasule viivitusintress, mis on poolteist korda suurem seadusejärgsest viivisest.

4 / RENDI ALGUS

a. Aeg: Rendi arvestus algab rentimise alguse päeval vastavalt Rendilepingus kokkulepitule, eeldusel, et Rendiobjekt on Rentnikule kättesaadavaks tehtud, kuid olenemata sellest, kas Rentnik tegelikult sel päeval Rendiobjekti enda valdusesse võtab.

b. Riski üleminek: Rendiobjekti kasutamise õigus ning sellega seotud riskid lähevad Rentnikule üle kohe, kui Rendiobjekt on Rentnikule või ekspediitorile üle antud ning lasuvad Rentnikul seni, kuni Rendiobjekt on Rendileandja poolt määratud kohas tagastatud. Vastava ajaperioodi jooksul on Rentnik Rendiobjekti eest ainuvastutav ning vastutab ka kõikide riskide eest, mida selle kasutamine otseselt või kaudselt kaasa võib tuua, näiteks tulekahju, vargus, plahvatus, avarii ja mistahes muud Rendileandjat mõjutavad riskid.

Rentnik vastutab Rendiobjekti mistahes kahjustumise ja / või hävimise eest ning sellega seotud kulude eest, olenemata sellest, kas see oli põhjustatud kolmanda isiku süü, õnnetusjuhtumi või vääramatu jõu tõttu. Juhul, kui seade renditakse koos juhiga, kandub Rentnikule üle seadme käsutusõigus ja hoolsuskohustus, samuti otsustusõigus juhi üle, sealhulgas kõik sellega seotud õiguslikud tagajärjed ja kogu juhi poolt teostamisele kuuluv töö, sealhulgas transport üleandmise kohta ja tagastamise kohta tagasitoomine. Rendileandja ei vastuta mistahes kahju eest, mida juht põhjustab oma töö tegemisel Rentniku juhendamise all.

5 / RENDILEANDJA KOHUSTUSED

a. Vastutus: Rendileandja kohustub Rendiobjekti üle andma kasutamiseks sobivas ning nõuetekohases seisukorras. Kui Rendiobjekt ei tööta korralikult, on Rendileandja vastutus piiratud Rendiobjekti kiireima võimaliku parandamisega. Rendileandja ei ole kohustatud Rendiobjekti välja vahetama ning ei vastuta mistahes tootlikkuse või sissetuleku vähenemise eest ega vigaste töötulemuste eest, mis olid põhjustatud Rendiobjekti puudusest. Otseste või kaudsete kahjude nõuete esitamine, näiteks saamata jäänud tulu, tellimuste kadumine või mainekahju, on välistatud.

b. Juhised: Rendileandja annab Rendiobjekti kasutamiseks vajalikud selgitused ning juhised. Rendilepingu sõlmimisega kinnitab Rentnik, et ta on saanud kõik vajalikud juhised. Määratud kasutaja kinnitab, et tal on kõik vajalikud oskused ja load, mis on vastava rendiseadme nõuetekohaseks opereerimiseks vajalikud. Ta on teadlik kõikidest renditud seadme kasutus- ja ohutusnõuetest.

6 / RENTNIKU KOHUSTUSED

a. Ülevaatus: Rentnik on kohustatud Rendiobjekti üleandmisel selle seisukorra põhjalikult üle vaatama ning märkima mistahes puudused või puuduolevad osad Rendilepingus või üleandmise aktis. Mistahes muust puudusest, mida ei oleks saanud üleandmise hetkel märgata, tuleb teavitada üleandmisele järgneva ühe päeva jooksul. Rendileandjal ei ole kohustust võtta arvesse mistahes Rentniku vastuväiteid seoses Rendiobjekti puudustega juhul, kui sellistest puudustest teavitati pärast eelnimetatud ajaperioodi.

b. Rendiobjekti kasutamine: Rentnik kohustub kasutama renditud seadet vaid selle otsese kasutusotstarbe kohaselt, vastavalt Renditingimustele, Poolte vahel eraldi kokkulepitud tingimustele, Rendiobjekti kasutusjuhistele, tehnoloogilistele nõuetele ning mitte ületama selle kasutusvõimsust; seadme rikke korral kohustub Rentnik töö peatama ning sellest koheselt Rendileandjat teavitama.

c. Volitused: Rentnik kohustub tagama, et kõigil Rendiobjekti kasutavatel isikutel on kõik vajalikud volitused, mida tuleb Rendileandja nõudmisel esitada, nagu näiteks juhiload või muud asjakohased load Rendiobjekti kasutamiseks.

7 / RENDIOBJEKTI HOOLDAMINE

a. Hoolduse ning teavitamise kohustus: Rentnik peab suhtuma Rendiobjekti nõuetekohase hoolsusega, kasutama seda korrektselt, pidama kinni lisaseadmete kasutamise reeglitest, järgides Rendileandja või valmistaja poolt antud kasutusjuhiseid ning reegleid. Kui Rendiobjekt ei tööta nõuetekohaselt, kohustub Rentnik sellest koheselt Rendileandjat teavitama ning Rendiobjekti mitte edasi kasutama. Juhul, kui Rentnik jätkab Rendiobjekti kasutamist hoolimata selle rikkest, on Rentnik kohustatud hüvitama kogu sellisest tegevusest tuleneva kahju.

b. Rendiobjekti kontroll: Rentnik peab olema kogu aeg võimeline täpsustama Rendiobjekti tegeliku asukoha ning allesjäänud kasutusperioodi. Rendileandjal on õigus teostada mistahes ajal Rendiobjekti kontrolli teavitades sellest eelnevalt Rentnikku ning võib läbi viia hooldus- ning teenindusmeetmeid, mida peab vajalikuks. Vale kasutamise korral võib Rendileandja rendisuhte peatada või lõpetada ilma Rentnikule mistahes hüvitise maksmiseta.

c. Remont: Rentnik kohustub rendiperioodi jooksul lubama vajalike remonditööde teostamist. Rentnik võib ise teha või lasta kolmandal isikul teha remonditöid vaid Rendileandja eelneval kirjalikul nõusolekul, vastasel juhul kohustub Rentnik kandma vastavate remonditööde kulud ja vastutuse. Lisaks vastutab Rentnik kogu ebaõigetest remonditöödest tuleneva otsese või kaudse kahju eest.

d. Kulud: Kuluosade asendamise kulu, mis on vajalik tavapärase kasutamise puhul, on arvestatud rendihinna sisse, v.a. puurimise, lõikamise, lihvimise ning betooni freespinkide kuluosad, niidukite ja kaevurite ketid ja lõiketerad, samuti rehvide ning kummist roomikute liigne kulumine. Remonditööde kulu, mis on vajalikud tulenevalt pahatahtlikkust tegevusest (lõhkumine), juhuslikest kahjustustest, ebaõigest kasutamisest ning hooldusest, kuulub kandmisele Rentniku poolt.

8 / KINDLUSTUS

a. Vastutus registreerimata seadmete eest: Rentnik on kohustatud kindlustama need omal algatusel ning kulul kahjude eest, mida võidakse Rendiobjekti kasutamisega põhjustada kolmandatele isikutele ning esitama Rendileandja nõudmisel vastava kindlustuspoliisi. Juhul, kui Rendileandjale esitatakse kolmandate isikute poolt nõudeid tekkinud kahjude eest, kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale kõik nõuded, kahjud ja seotud kulud ning kohaldama vastavalt süütuse presumptsiooni.

a1. Mootorsõidukite vastutuskindlustus registreeritud sõidukite ja haagiste suhtes: Kindlustuse sõlmib Rendileandja vastavalt seaduse sätetele. Rentniku kanda on omavastutus summas 1000 eurot. Raske hooletuse korral regressi korras tagasinõude õigus jääb Rendileandjale.

b. Rendiobjekti hävimine: Rentnik on kohustatud kindlustama Rendiobjekti varguse, tulekahju ja veekahjustuse, vandalismi, plahvatuse, loodusõnnetuse, transpordi, masinarikke, avarii, monteerimise ja demonteerimise tagajärgede vastu. Eelmainitud riskid on kaetud seadmekindlustusega, mida Rendileandja pakub alltoodud tingimustel. Käesolevast reeglist kõrvalekaldumine on võimalik vaid juhul, kui Rentnik on omal algatusel ja kulul sõlminud nõuetekohase seadmekindlustuse. Rendileandja esimesel nõudmisel peab Rentnik esitama tõendi vastava kindlustuse olemasolu ning Rendilepingust tulenevate nõuete Rendileandjale loovutamise kohta.

b1. Seadmekindlustus: Rendilepingu tingimuste kohaselt arvestatakse kindlustusmakse lähtuvalt rendi brutotulust kalendripäeva kohta. Rentnikul on kogu rendiperioodi kestel kindlustuskate kõikide punkti 8(b) märgitud riskide osas eeldusel, et seadmeid kasutatakse vastavalt omaniku juhistele (kehtib ka registreeritud sõidukite osas). Antud kindlustusele kohaldub omavastutus vastavalt rendikategooriatele ja valitud kindlustusele. Baaspaketi omavastutus on: B kategooria – 500 eurot, E + M + H + P kategooriad – 5000 eurot, R kategooria – 20 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Comfort paketi omavastutused on: B kategooria – 200 eurot, E + M + H + P kategooriad – 1000 eurot, R kategooria – 2000 eurot, millele lisandub käibemaks. Kindlustus on varguse ja vandalismi vastu eeldusel, et Rentnik on võimeline tõestama, et ta võttis kasutusele kõik ettevaatusabinõud, näiteks eemaldas võtme, aktiveeris vargakaitse, hoidis Rendiobjekti ketis või suletud ruumis. Varguse või vandalismi korral kohustub Rentnik koheselt teostama vastava juhtumiga seotud formaalsused (koheselt teavitama politseid, samuti teavitama kahjust). Rentnik võib olla vastutav mistahes vastavate formaalsuste täitmata jätmise korral. Kindlustus ei kata kahju, mis tuleneb hooletusest, klaasikahjustusest (näiteks tuuleklaas, uksed, valgustid jms), torkeaukudest (plaadid, lõhutud rehvid), kummiroomikute vigastustest, ning puuduvate või valesti täidetud kuluosade või tarvikute (mootoriõli, jahutusvedelik, määrdeained, pidurivedelik jms) tõttu tekkinud vajadusest mehaaniku või parandustööde järgi. Täieliku kategooriate nimekirja leiab siit www.avesco-rent.ee.

9 / DOKUMENTIDE ÕIGUSLIK SIDUVUS

a. Dokumentide kättetoimetamine: Rendileandja ja Rentniku üksteisele saadetud dokumendid on üksteisele õiguslikult siduvad, kui need on kas elektrooniliselt allkirjastatud, või kohale toimetatud, sealhulgas ka siis, kui need pole allkirjastatud.

b. Arvete õigsus: Juhul, kui Rentnikul on vastuväiteid talle edastatud arvete suhtes, peab ta vastavasisulised vastuväited saatma e-posti aadressile [email protected] 14 päeva jooksul peale arvete kättesaamist. Kui Rentnik ei teavita Rendileandjat nimetatud e-posti aadressil enda vastuväidetest 14 päeva jooksul peale arvete kättesaamist, loetakse, et Rentnik on saadud arved sellisel kujul, nagu need temani jõudsid, heaks kiitnud.

10 / ANDMETE TÖÖTLEMINE

a. Rentniku andmete töötlemine: Rentnik nõustub, et Rendileandja töötleb Rendilepinguga seotud Rentniku andmeid, sealhulgas jagab neid enda ettevõtete grupi siseselt. Rendileandja ja tema ettevõtete grupp töötleb Rentniku esitatud asjakohaseid andmeid lepingu täitmise eesmärgil, ennekõike arvepidamise korraldamiseks ja arvete esitamiseks. Rendileandja ettevõtete grupi all peetakse silmas järgnevaid ettevõtteid: Avesco Lithuania UAB Leedus, Avesco SIA Lätis ja Avesco OÜ Eestis.

11 / RENDILEPINGU LÕPPEMINE

a. Ülesütlemine: Rendileandjal on õigus Rendileping koheselt üles öelda ilma kohtumenetluseta juhul, kui Rendiobjekt on ohus, seda kasutatakse valesti ja / või seda ei hooldata nõuetekohaselt, kui Rentnik rikub maksekohustust või rikub muid käesolevate Renditingimuste sätteid. Sellisel juhul võib Rendileandja võtta Rendiobjekti tagasi Rentniku kulul ning võivad lisanduda mistahes muud kahjunõuded.

b. Rendiobjekti tagastamine: Rentnik kohustub tagastama Rendiobjekti kasutamiseks sobivas seisukorras, puhtana ja täidetuna asukohta, kus Rentnik Rendiobjekti vastu võttis. Rendileandja kirjalikul nõusolekul ning Rentniku poolsel võimalikul osalemisel täiendavate transpordikulude kandmisel võib tagastamine toimuda ka muus asukohas. Juhul, kui Rendiobjekt ei vasta eelnimetatud tingimustele või kui sellel on muid puudusi, mis muudavad selle teistele rentimiseks võimatuks, võib Rendileandja teostada seadme remondi Rentniku kulul. Tagastatud seadme taastamise ajakulu eest esitatakse Rentnikule arve vastavalt pikenenud rendiperioodi eest.

12 / KOHALDUV ÕIGUS

Käesolevatele Renditingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

13 / KOHTUALLUVUS

Käesolevast lepingust tulenevate kõikide kohustuste täitmise kohaks on Rendileandja registrijärgne aadress. Käesolevast lepingust tulenevate vaidluste hindamise kohtualluvus määratakse Rendileandja asukoha järgi. Mistahes vaidlused, mis tulenevad Renditingimuste või muude kokkulepete täitmisest või mis on täitmisega seotud, mida Pooled võivad olla renditeenuste osas sõlminud, lahendatakse Harju Maakohtus.