Renditingimused


ÜÜRITINGIMUSED

1 / ÜÜRIOBJEKT

a. Ulatus: Avesco Rent OÜ (edaspidi - Üürileandja) annab Üürniku kasutusse üleandmise dokumentides märgitud seadmed koos kasutusjuhistega Eesti piires kasutamiseks ning Üürnik kohustub tasuma üürihinna käesolevates Üüritingimustes märgitud tingimustel. Käesolevates üüritingimustes loetakse Üürnikuks mistahes Avesco Rent OÜ klient (nii juriidiline- kui eraisik), kes sõlmib Üürileandjaga üürilepingu.

Eraldi läbiräägitud kokkulepped ning käesolevad Üüritingimused kohalduvad üksnes Üürileandja poolt pakutavate seadmete üürimisele ning üüriobjektidele. Juhul, kui eraldi läbiräägitud kokkulepped on vastuolus käesolevates Üüritingimustes sätestatud tingimustega, kohaldatakse esmalt eraldi läbiräägitud tingimusi. Esimese kokkuleppe sõlmimisega tunnistab Üürnik selle kehtivust kogu pooltevahelise ärisuhte kestel. Pooled lepivad käesolevaga kokku, et mistahes käesolevate Üüritingimuste säte loetake kohalduva jurisdiktsiooni kohtu poolt jõustamatuks, kuid oleks jõustatav, kui mingi osa kustutataks või kohaldumise aega või ala vähendataks, siis kohaldub vastav säte vajaliku muudatusega, mis selle jõustatavaks muudaks ning ei mõjuta mistahes viisil mistahes muude Üüritingimuste või eraldi läbiräägitud kokkulepete kehtivust.

b. Omand: Üüriobjekt jääb Üürileandja ainuomandisse kogu üüriperioodi kestel. Ilma pooltevahelise kirjaliku kokkuleppeta on Üürnikul keelatud muuta või eemaldada üüriobjekti küljes olevaid mistahes omandiõiguse tähiseid või näitajaid või logosid. Ilma eelneva pooltevahelise kirjaliku kokkuleppeta on Üürnikul keelatud üüriobjekte allüürile anda.

c. Kasutus: Üüriobjekti ei tohi mingil moel muuta. Üürileandja kasutus- ning tehnohoolduse juhenditest, samuti laadimisjuhistest, peab rangelt kinni pidama. Üürnikul ei ole õigust anda üüriobjekti suhtes mistahes kolmandate isikute õiguseid ega anda selliseid õiguseid üürilepingu alusel, täpsemalt, mistahes edasi laenamine või mistahes viisil üüriobjekti edasi andmine on keelatud.

d. Välismaa: Üüriobjekti võib kasutada vaid Eestis. Üüriobjekti ei tohi kasutada välismaal ilma Üürileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Juhul, kui üüriobjekti kasutatakse välismaal ilma eelneva nõusolekuta, võlgneb Üürnik Üürileandjale üüriobjekti ostuhinnaga võrdse summa.

e. Lepingu sõlmimine: Üürileping sõlmitakse Üürileandja harukontoris või veebilehe www.avesco-rent.ee kaudu. Klikkides nupul ‘Kinnita’, teeb Üürnik siduva pakkumuse lepingu sõlmimiseks. Leping on sõlmitud alles siis, kui Üürileandja kinnitab oma nõustumust kirjalikult.

2 / ÜÜRIPERIOOD

Üüriperioodi arvestatakse tööpäevades, nädalates või kuudes ja see algab kinnitatud üleandmise päeval ning lõpeb üüriobjekti nõuetekohase tagastamise päeval. Üks tööpäev koosneb maksimaalselt 8 mootoritunnist ühe vahetusega. Kui ei ole muudmoodi sätestatud, siis üks nädal koosneb 5 tööpäevast ja üks kuu koosneb 21 tööpäevast. Nii üleandmise kui tagastamise päevad loetakse täispäevadeks, kui ei ole muudmoodi sätestatud. Kokkulepitud üüriperioodi lõpus pikeneb leping vaikimisi samaks tähtajaks, v.a. kui kirjalikult on teisiti kokku lepitud. Vaikimisi pikenemine ei leia aset, kui Üürnik on teavitanud üürilepingu ülesütlemisest vähemalt üks päev enne tähtaja möödumist, kui leping on sõlmitud vähemaks ajaks kui üks nädal, ning vähemalt nädala enne tähtaja möödumist, kui leping on sõlmitud pikemaks ajaks, kui üks nädal. Kirjalik ülesütlemine peab olema Üürileandja poolt kätte saadud eelnimetatud päeva jooksul. Suuline ülesütlemine tuleb esitada Üürileandja ametlikule kontaktisikule. Seda võib teha ka telefoni teel.

3 / ÜÜR

a. Alus: Kokkulepitud üür kohaldub kokkulepitud kasutusperioodiks ühes vahetuses kuni 8 tundi päevas töötamiseks. Iga täiendava töötunni eest lisandub täiendav 10% vastava üüriobjekti igapäevasest üürihinnast.

Üürihind kohaldub üüritud vara lepingukohase kasutamise puhul. Kasutamaks üüriobjekti tunnelite ehitamiseks, pontoonidel või muude eritööde puhul ja rasketes tingimustes (näiteks kokkupuutes soolaveega, agressiivsete või söövitavate ainetega), tuleb eelnevalt saada Üürileandja kirjalik nõusolek. Sellisel juhul tasutav erihind tuleb eraldi sätestada. Üüritasu on samuti sätestatud kogu üüriperioodi jaoks, isegi kui tavalist tööaega ei kasutata täies mahus või kui üüriobjekt tagastatakse enne üüriperioodi lõppu. Transpordi, kokkupaneku, demonteerimise, pakkimise ja kindlustuse kulud, samuti lisatarvikute, tarvete ning mistahes puhastuse ja remondi kulud ei sisaldu kokkulepitud üürihinnas; need kuuluvad eraldi tasumisele. Vaid eelneval sõnaselgel kokkuleppel katab Üürileandja üüriobjekti montaaži ja demonteerimise kulud. Sellisel juhul annab Üürileandja Üürnikule vastavad tehnikud ning arvestab reisi-, töö- ning ooteaja- ja hoolduskulud.

b. Maksetingimused: Iga üürimise juhu osas määrab Üürileandja tagatisraha vastavalt üüritava seadme väärtusele, mis tuleb tagatisena tasuda. Üürileandja võib vastavast summast loobuda kui Üürnikuks on äriregistris registreeritud ettevõte kellel on juba kliendikonto Üürileandja juures. Üürihind tasutakse seadme tagastamisel ning makse teostatakse vastavalt kokkulepitud tingimustele. Järgneval kuul jätkuvate lepingute puhul toimub osaline arveldamine kuu lõpus. Juhul, kui Üürnik on mis tahes põhjusel tasunud üürisumma suuremas ulatuses või Üürnikul tekib mis tahes muul põhjusel üürisumma tagastamise õigus, kantakse Üürileandjale tasutud summa Üürniku kliendikontole Üürileandja juures, välja arvatud juhul, kui Pooled pole selgesõnaliselt kokku leppinud summa tagastamises Üürniku poolt märgitud pangakontole. Üürniku poolt makstud summa tagastamisel peetakse tagastatavast summast kinni haldustasu 25 eurot. Summade tagastamine toimub üksnes eeltoodud tingimustel, tasutud raha tagastamist sularahas ei toimu.  

c. Viivitus: Juhul, kui Üürnik on maksetähtpäeval tasumisega viivituses, kohaldub käesolevate tingimuste punkt 9a ning Üürileandjal on õigus üüriobjekt tagasi nõuda. Seotud kulud kohustub kandma Üürnik. Üürileandjale kuulub lisaks tasumisele 20% suurune hüvitis koos üürihinnaga. Kui tasumine toimub viivitusega, lisandub tasule viivitusintress, mis on poolteist korda suurem seadusejärgsest viivisest.

4 / ÜÜRI ALGUS

a. Aeg: Üüri arvestus algab üüri alguse päeval vastavalt üürilepingus kokkulepitule, eeldusel, et üüriobjekt on Üürnikule kättesaadavaks tehtud, kuid olenemata sellest, kas Üürnik tegelikult sel päeval üüriobjekti enda valdusesse võtab.

b. Riski üleminek: Üüriobjekti kasutamise õigus ning sellega seotud riskid lähevad Üürnikule üle kohe, kui üüriobjekt on Üürnikule või ekspediitorile üle antud ning lasuvad Üürnikul seni, kuni üüriobjekt on tagastatud Üürileandja poolt määratud kohas. Vastava ajaperioodi jooksul on Üürnik ainuvastutav üüriobjekti eest ning kõikide riskide eest, mida selle kasutamine otseselt või kaudselt võib kaasa tuua, näiteks tuli, vargus, plahvatus, avarii, mistahes muud Üürileandjat mõjutavad riskid.

Üürnik vastutab üüriobjekti mistahes kahjustumise ja / või hävimise eest ning sellega seotud kulude eest, olenemata sellest, kas see oli põhjustatud kolmanda isiku süü, õnnetusjuhtumi või vääramatu jõu tõttu. Juhul, kui seade üüritakse koos juhiga, kandub Üürnikule üle seadme käsutusõigus ja hoolsuskohustus, samuti otsustusõigus juhi üle, sealhulgas kõik sellega seotud õiguslikud tagajärjed ja kogu juhi poolt teostamisele kuuluv töö, sealhulgas transport üleandmise kohta ja tagastamise kohta tagasitoomine. Üürileandja ei vastuta mistahes kahju eest, mida juht põhjustab oma töö tegemisel Üürniku juhendamise all.

5 / ÜÜRILEANDJA KOHUSTUSED

a. Vastutus: Üürileandja kohustub üüriobjekti üle andma kasutamiseks sobivas ning nõuetekohases seisukorras. Kui üüriobjekt ei tööta korralikult, on Üürileandja vastutus piiratud üüriobjekti kiireima võimaliku parandamisega. Üürileandja ei ole kohustatud üüriobjekti välja vahetama ning ei vastuta mistahes tootlikkuse või sissetuleku vähenemise eest ega vigaste töötulemuste eest, mis olid põhjustatud üüriobjekti puudusest. Otseste või kaudsete kahjude nõuete esitamine, näiteks saamatajäänud tulu, tellimuste kadumine või mainekahju, on välistatud.

b. Juhised: Üürileandja annab üüriobjekti kasutamiseks vajalikud selgitused ning juhised. Üürilepingu sõlmimisega kinnitab Üürnik, et ta on saanud kõik vajalikud juhised. Määratud kasutaja kinnitab, et tal on kõik vajalikud oskused ja load, mis on vajalikud vastava üüritud seadme nõuetekohaseks opereerimiseks. Ta on teadlik kõikidest üüritud seadme kasutus- ja ohutusnõuetest.

6 / ÜÜRNIKU KOHUSTUSED

a. Ülevaatus: Üürnik on kohustatud üüriobjekti üleandmisel selle seisukorra põhjalikult üle vaatama ning märkima mistahes puudused või puuduolevad osad üürilepingus või üleandmise aktis. Mistahes muust puudusest, mida ei oleks saanud üleandmise hetkel märgata, tuleb teavitada üleandmisest ühe päeva jooksul. Üürileandjal ei ole kohustust võtta arvesse mistahes Üürniku vastuväiteid seoses üüriobjekti puudustega juhul, kui sellistest puudustest teavitati pärast eelnimetatud ajaperioodi.

b. Üüriobjekti kasutamine: Üürnik kohustub kasutama üüritud seadet vaid selle otsese kasutusotstarbe kohaselt, vastavalt Üüritingimustele, Poolte vahel eraldi kokkulepitud tingimustele, üüriobjekti kasutusjuhistele, tehnoloogilistele nõuetele ning mitte ületama selle kasutusvõimsust; seadme rikke korral kohustub Üürnik töö peatama ning teavitama sellest koheselt Üürileandjat.

c. Volitused: Üürnik kohustub tagama, et kõigil üüriobjekti kasutavatel isikutel on kõik vajalikud volitused, mida tuleb Üürileandja nõudmisel esitada, nagu näiteks juhiload või muud asjakohased load üüriobjekti kasutamiseks.

7 / ÜÜRIOBJEKTI HOOLDAMINE

a. Hoolduse ning teavitamise kohustus: Üürnik peab suhtuma üüriobjekti nõuetekohase hoolsusega, kasutama seda korrektselt, pidama kinni lisaseadmete kasutamise reeglitest, järgides Üürileandja või valmistaja poolt antud kasutusjuhiseid ning reegleid. Kui üüriobjekt ei tööta nõuetekohaselt, kohustub Üürnik sellest koheselt Üürileandjat teavitama ning üüriobjekti mitte edasi kasutama. Juhul, kui Üürnik jätkab üüriobjekti kasutamist hoolimata selle rikkest, on Üürnik kohustatud hüvitama kogu sellisest tegevusest tuleneva kahju.

b. Üüriobjekti kontroll: Üürnik peab olema kogu aeg võimeline täpsustama üüriobjekti tegeliku asukoha ning allesjäänud kasutusperioodi. Üürileandjal on õigus teostada mistahes ajal üüriobjekti kontrolli teavitades sellest eelnevalt Üürnikku ning võib läbi viia hooldus- ning teenindusmeetmeid, mida peab vajalikuks. Vale kasutamise korral võib Üürileandja üürisuhte peatada või lõpetada ilma Üürnikule mistahes hüvitise maksmiseta.

c. Remont: Üürnik kohustub üüriperioodi jooksul lubama vajalike remonditööde teostamist. Üürnik võib ise teha või lasta kolmandal isikul teha remonditöid vaid Üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul, vastasel juhul kohustub Üürnik kandma vastavate remonditööde kulud ja vastutuse. Lisaks vastutab Üürnik kogu ebaõigetest remonditöödest tuleneva otsese või kaudse kahju eest.

d. Kulud: Kuluosade asendamise kulu, mis on vajalik tavapärase kasutamise puhul, on arvestatud üürihinna sisse, v.a. puurimise, lõikamise, lihvimise ning betooni freespinkide kuluosad, niidukite ja kaevurite ketid ja lõiketerad, samuti rehvide ning kummist roomikute liigne kulumine. Remonditööde kulu, mis on vajalikud tulenevalt pahatahtlikkust tegevusest (lõhkumine), juhuslikest kahjustustest, ebaõigest kasutamisest ning hooldusest, kuulub kandmisele Üürniku poolt.

8 / KINDLUSTUS

a. Vastutus registreerimata seadmete eest: Üürnik on kohustatud kindlustama need omal algatusel ning kulul kahjude eest, mida võidakse üüriobjekti kasutamisega põhjustada kolmandatele isikutele ning esitama Üürileandja vastaval nõudmisel vastav kindlustuspoliisi. Juhul, kui Üürileandjale esitatakse kolmandate isikute poolt nõudeid tekkinud kahjude eest, kohustub Üürnik hüvitama Üürileandjale kõik nõuded, kahjud ja seotud kulud ning kohaldama vastavalt süütuse presumptsiooni.

a1. Mootorsõidukite vastutuskindlustus registreeritud sõidukite ja haagiste suhtes: Kindluse sõlmib Üürileandja vastavalt seaduse sätetele. Üürniku kanda on omavastutus summas 1000 eurot. Raske hooletuse korral regressi korras tagasinõude õigus jääb Üürileandjale. 

b. Üüriobjekti hävimine: Üürnik on kohustatud kindlustama üüriobjekti varguse, tulekahju ja veekahjustuse, vandalismi, plahvatuse, loodusõnnetuse, transpordi, masinarikke, avarii, monteerimise ja demonteerimise tagajärgede vastu. Eelmainitud riskid on kaetud seadmekindlustusega, mida Üürileandja pakub alltoodud tingimustel. Käesolevast reeglist kõrvalekaldumine on võimalik vaid juhul, kui Üürnik on omal algatusel ja kulul sõlminud nõuetekohase seadmekindlustuse. Üürileandja esimesel nõudmisel peab Üürnik esitama tõendi vastava kindlustuse olemasolu ning üürilepingust tulenevate nõuete Üürileandjale loovutamise kohta.

b1. Seadmekindlustus: Üürilepingu tingimuste kohaselt arvestatakse kindlusmakse lähtuvalt üüri brutotulust kalendripäeva kohta. Üürnikul on kogu üüriperioodi kestel kindlustuskate kõikide punkti 8(b) märgitud riskide osas eeldusel, et seadmeid kasutatakse vastavalt omaniku juhistele (kehtib ka registreeritud sõidukite osas). Antud kindlustusele kohaldub omavastutus vastavalt üürikategooriatele ja valitud kindlustusele. Baaspaketi omavastutus on: B kategooria: 500 eurot, E + M + H + P kategooriad: 5000 eurot, R kategooria: 20 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Comfort paketi omavastutused on: B kategooria: 200 eurot, E + M + H + P kategooriad: 1000 eurot, R kategooria: 2 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Kindlustus on varguse ja vandalismi vastu eeldusel, et Üürnik on võimeline tõestama, et ta võttis kasutusele kõik ettevaatusabinõud, näiteks eemaldas võtme, aktiveeris vargakaitse, hoidis üüriobjekti ketis või suletud ruumis. Varguse või vandalismi korral kohustub Üürnik koheselt teostama vastava juhtumiga seotud formaalsused (koheselt teavitama politseid, samuti teavitama kahjust). Üürnik võib olla vastutav mistahes vastavate formaalsuste täitmatajätmise korral. Kindlustus ei kata kahju, mis tuleneb hooletusest, klaasikahjustusest (näiteks tuuleklaas, uksed, valgustid jms), torkeaukudest (plaadid, lõhutud rehvid), kummiroomikute vigastustest, ning puuduvate või valesti täidetud kuluosade või tarvikute (mootoriõli, jahutusvedelik, määrdeained, pidurivedelik jms) tõttu tekkinud vajadusest mehaaniku või parandustööde järgi. Täieliku kategooriate nimekirja leiab siit www.avesco-rent.ee.

9 / DOKUMENTIDE ÕIGUSLIK SIDUVUS

a. Dokumentide kättetoimetamine: Üürileandja ja Üürniku üksteisele saadetud dokumendid on üksteisele õiguslikult siduvad, kui need on kas elektrooniliselt allkirjastatud, või kohale toimetatud, sealhulgas ka siis, kui need pole allkirjastatud.

b. Arvete õigsus: Juhul, kui Üürnikul on vastuväiteid talle edastatud arvete suhtes, peab ta vastavasisulised vastuväited saatma e-posti aadressile arved@avesco-rent.com 14 päeva jooksul peale arvete kättesaamist. Kui Üürnik ei teavita Üürileandjat nimetatud e-posti aadressil enda vastuväidetest 14 päeva jooksul peale arvete kättesaamist, loetakse, et Üürnik on saadud arved sellisel kujul, nagu nad temani jõudsid, heaks kiitnud.

10 / ANDMETE TÖÖTLEMINE

a. Üürniku andmete töötlemine: Üürnik nõustub, et Üürileandja töötleb Üürilepinguga seotud Üürniku andmeid, sealhulgas jagab neid enda ettevõtete grupi siseselt. Üürileandja ja tema ettevõtete grupp töötleb Üürniku esitatud asjakohaseid andmeid lepingu täitmise eesmärgil, ennekõike arvepidamise korraldamiseks ja arvete esitamiseks. Üürileandja ettevõtete grupi all peetakse silmas järgnevaid ettevõtteid: Avesco Lithuania UAB Leedus, Avesco SIA Lätis ja Avesco OÜ Eestis.

11 / ÜÜRILEPINGU LÕPPEMINE

a. Ülesütlemine: Üürileandjal on õigus üürileping koheselt üles öelda ilma kohtumenetluseta juhul, kui üüriobjekt on ohus, seda kasutatakse valesti ja / või seda ei hooldata nõuetekohaselt, kui Üürnik rikub maksekohustust või rikub muid käesolevate Üüritingimuste sätteid. Sellisel juhul võib Üürileandja võtta üüriobjekti tagasi Üürniku kulul ning võivad lisanduda mistahes muud kahjunõuded.

b. Üüriobjekti tagastamine: Üürnik kohustub tagastama üüriobjekti kasutamiseks sobivas seisukorras, puhtana ja täidetuna asukohta, kus Üürnik üüriobjekti vastu võttis. Üürileandja kirjalikul nõusolekul ning Üürniku poolsel võimalikul osalemisel täiendavate transpordikulude kandmisel võib tagastamine toimuda ka muus asukohas. Juhul, kui üüriobjekt ei vasta eelnimetatud tingimustele või kui sellel on muid puudusi, mis muudavad selle teistele üürile andmise võimatuks, võib Üürileandja teostada seadme remondi Üürniku kulul. Tagastatud seadme taastamise ajakulu eest esitatakse Üürnikule arve vastavalt pikenenud üüriperioodi eest.

12 / KOHALDUV ÕIGUS

Käesolevatele Üüritingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

13 / KOHTUALLUVUS

Käesolevast lepingust tulenevate kõikide kohustuste täitmise kohaks on Üürileandja registrijärgne aadress. Käesolevast lepingust tulenevate vaidluste hindamise kohtualluvus määratakse Üürileandja asukoha järgi. Mistahes vaidlused, mis tulenevad Üüritingimustes või muudest kokkulepete, mida Pooled võivad olla üüriteenuste osas sõlminud, täitmisest või mis on täitmisega seotud, lahendatakse Harju Maakohtus.


24/7

avesco-rent.ee on alati avatud!

Uus LIHTNE viis rentida.

Ainult proovi ja sulle hakkab see meeldima!

Usaldusväärne tehnika.

Tee valik meie premium brändide hulgast!

Oleme kohal kogu Eestis.

Oleme seal, kus oled SINA!